RESEARCH PAPER
Meeting needs for rehabilitation equipment and home adjustments among the disabled in their life environment
 
More details
Hide details
1
Chair and Department of Epidemiology, Medical University, Lublin, Poland
 
2
Institute of Rural Health, Lublin, Poland
 
3
Department of Paediatric Endocrinology and Diabetology with Endocrine – Metabolic Laboratory, Medical University, Lublin, Poland
 
4
Department of Mathematics and Biostatistics, Medical University, Lublin, Poland
 
5
Chair and Department of Jaw Orthopaedics, Medical University, Lublin, Poland
 
6
Chair and Department of Conservative Dentistry with Endodontic, Medical University, Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Irena Dorota Karwat   

Chair and Department of Epidemiology, Medical University, Lublin, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2015;22(3):504-512
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
The elimination of functional barriers resulting from disability through the provision of adequate orthopaedic and rehabilitation equipment, and homes adjusted for disability is the precondition for an efficient and independent functioning, and high quality of life of the disabled. The objective of the study was recognition of the needs of the disabled declared by them, and the degree of satisfaction with these needs.

Material and Methods:
The study covered 478 disabled from the Lublin Region. The research instrument was the ‘Questionnaire for the Disabled’ designed by the authors.

Results:
Considering the needs expressed by the respondents concerning the provision of orthopaedic and rehabilitation equipment and meeting these needs, four groups were distinguished: No Needs – 30.1%, Needs Partially Met – 22.4%, Needs Fully Met – 37.7%, Needs Not Met – 9.8%. The group Needs Not Met was characterized by younger age, in the group Needs Partially Met worse indicators of the state of health were noted, more frequent independent living, loneliness and low material standard. Considering the expressed needs for home adjustments adequate to disability and meeting these needs, three groups were distinguished: No Needs – 59.6%, Needs Not Met – 15.9%, and Needs Met – 24.7%. The group Needs Not Met more rarely covered respondents living in residential homes, compared to those living independently in rural or urban areas. The group Needs Met more rarely included rural inhabitants, while more frequently including the disabled who had a high material standard.

Conclusions:
Both the provision of orthopaedic equipment and adjustment of the home to disability are insufficient with respect to the needs. The meeting of these needs is significantly conditioned by high or very high material standard. The lack or incomplete satisfaction with the needs for rehabilitation equipment is associated with a relatively younger age, independent, single residence and low material standard. Living in an residential home means better adjustment of the living environment, and better provision with orthopaedic and rehabilitation equipment.

 
REFERENCES (30)
1.
Karwat ID. Medyczne i społeczne problemy osób niepełnosprawnych zamieszkałych na wsi. Lublin, IMW; 1996 (in Polish).
 
2.
Raport z badania na temat dostępności budynków administracji rządowej i urzędów centralnych dla osób niepełnosprawnych. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Warszawa, 2008. http://www.niepelnosprawni.gov... (access: 2013.07.10) (in Polish).
 
3.
Korga L. Prawo Unii Europejskiej a problemy osób z niepełnosprawnością. http://globaleconomy.pl/conten... (access: 2009.05.05) (in Polish).
 
4.
Karwat ID, Skwarcz A. Rehabilitacja medyczna – jej cele, założenia i znaczenie praktyczne. Borgis – Post N Med. 2000; 3: 61-69.
 
5.
Sygit K, Nasiłowska-Barud A, Karwat ID, Gorczyca R, Jędrych M, Kołłątaj W. Selected social and health problems in functioning of disabled rural and urban inhabitants in the Lublin Region – similarities and differences. Ann Agric Environ Med 2010; 17: 287–299.
 
6.
Nieradko-Iwanicka B, Iwanicki J, Koenner M, Borzęcki A. The socio-economic situation of people with disabilities in the Lublin voivodeship. Ann UMCS Sect D. 2005; 60: 1002-1006.
 
7.
Kaniewski A, Marcinkowski JT, Hołoga N. Bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się osobom z chorobami narządu ruchu. Med Og. 2009; 15: 369-374 (in Polish).
 
8.
Olech P, Szmagaj A, Kwapisz U. Niepełnosprawność a bariery architektoniczne. Pielęg Pol. 2008; 2: 115-119 (in Polish).
 
9.
Karwat ID. Epidemiologiczna charakterystyka wybranych cech niepełnosprawności u dorosłych mieszkańców wsi. Lublin, Medical University, 2007 (in Polish).
 
10.
Karwat ID. Analiza wybranych cechy epidemiologicznych niepełnosprawności w Polsce – znaczenie dla organizacji ochrony zdrowia. Lublin, Medical University, 2009.
 
11.
Kamusińska E. Badanie zakresów samodzielności funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku ich życia. Med Og. 2010; 16: 607-613 (in Polish).
 
12.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz.U.2009 r. nr 139, poz. 1141) http://www.mz.gov.pl/wwwmz/… (access: 2013.07.20) (in Polish).
 
13.
Hładki W, Lorkowski J, Brongiel L, Trybus M, Nazimek J, Kuliś M, Budzyński P. Jakość życia w następstwie mnogich obrażeń ciała w aspekcie niepełnosprawności. Pol Prz Chir. 2007; 79: 391-400 (in Polish).
 
14.
Nogalski A, Lubek T, Sompor J, Karski J. Agriculture and forestry work-related injuries among farmers admitted to an emergency departament. Ann Agric Environ Med. 2007; 14: 3-25.
 
15.
Akdur O, Ozkan S, Durukan P, Avsarogullari, Koyuncu M, Ikizceli I. Machine-related farm injuries in Turkey. Ann Agric Environ Med. 2010; 17: 59-63.
 
16.
Mackiewicz J, Machowicz-Matejko, Salaga-Pylak M, Piecyk-Sidor M, Zagórski Z. Work-related penetrating eye injuries in rural environments. Ann Agric Environ Med. 2005; 12: 27-29.
 
17.
Wojtyła A. Differences in health – a global problem and its various aspects. Ann Agric Environ Med. 2011; 18: 191-192.
 
18.
Panasiuk L, Analiza wybranych problemów medycznych i społecznych dorosłych mieszkańców Lubelszczyzny – nierówności w zdrowiu. Lublin, Wyd. Czelej Sp. z.o.o., 2011 (in Polish).
 
19.
Sałaga-Pylak, Czuj K, Ostrowska D, Borzęcki A. Analysis of sociological and health reasons for stay at old age home. Ann UMCS. 2005; 60: 319-322.
 
20.
Korniszuk MJ, Analiza przyczyn pobytu osób powyżej 60 roku życia w domach pomocy społecznej oraz kierunki opieki w środowisku nad tą grupą ludności. Lublin, Medical University, 2005 (in Polish).
 
21.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. (http://isap.sejm.gov.pl/Downlo... (access: 2013.07.10) (in Polish).
 
22.
Pęgiel-Kamrat J, Zarzeczna-Baran M, Warunki życia niepełnosprawnych mieszkańców Gdańska. Nowiny Lekarskie 2004; 73: 124–128.
 
23.
Pawłuszewicz M. Społeczna idea usprawniania osób z dysfunkcją narządu ruchu. Przew Lek. 2005; 10: 78-80 (in Polish).
 
24.
Kurpas D, Adamczyk A, Mrożek B, Hans-Wytrychowska A, Steciwko A, Oczekiwania opiekunów pacjentów chorych przewlekle. Fam Med Prim Care Rev. 2010; 12: 251-253 (in Polish).
 
25.
Kwapisz U, Głowacka MD. Psychospołeczne aspekty stanu funkcjonalnego osób niepełnosprawnych w domu pomocy społecznej. Pielęg Pol. 2008; 4: 271-276 (in Polish).
 
26.
Ksykiewicz-Dorota A, Kozak-Sykała A. Evaluation of demand for care among patients with an official decision concerning incapability of independent existence, based on the example of people insured by the Agricultural Insurance and Health Care. Ann UMCS Sect D. 2006; 61: 819-824.
 
27.
Bień B, Wojszel ZB. Zapotrzebowanie a korzystanie z usług zdrowotnych I społecznych przez niesprawne osoby starsze w Polsce w okresie 12-miesięcznej obserwacji longitudinalnej. Prz Lek. 2006; 63: 328-331 (in Polish).
 
28.
Wilmowska-Pietruszyńska A. Sytuacja zdrowotna, materialna i społeczna osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych w Polsce. Orzecznictwo Lekarskie 2009; 6: 1-12 (in Polish).
 
29.
Gębska-Kuczerowska A. Analiza sytuacji epidemiologicznej w Polsce w zakresie głównych problemów zdrowotnych. Post N Med. 2009; 22: 240-255 (in Polish).
 
30.
Wojszel B. Geriatryczne zespoły niesprawności i usługi opiekuńcze późnej starości. Białystok,Medical University, 2009 (in Polish).
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top