REVIEW PAPER
Ageing policy in Poland during the COVID-19 pandemic
 
More details
Hide details
1
Institute of Rural Health, Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Monika Kaczoruk   

Institute of Rural Health in Lublin, Jaczewskiego 2, 20-950, Lublin, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2021;28(4):551-557
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction and objective:
Poland is engaged in the implementation of activation programmes for seniors at governmental as well as non-governmental levels. Among these programmes may be mentioned, ‘Active+’, ‘Senior+’, ‘Care 75+’, and ‘Senior Caritas’. The COVID-19 pandemic highlighted the need for the inclusion of seniors into social life, and concern about their health. An important challenge for social and ageing policy is the provision of proper standards of care and health protection, especially during an increased sanitary regime. The aim of the study was analysis of the ageing policy strategy and the quality of life of seniors before and during the COVID-19 pandemic.

Review methods:
The study was conducted by the method of analysis of data in the area of national initiatives concerning activation programmes for seniors implemented during 2020–2021. The starting point was the well-established definition of the quality of life by the WHO.

Abbreviated description of the state of knowledge:
The analysis performed showed a multitude of factors determining the needs of seniors at the time of the pandemic, which often differed from those observed earlier. The latest studies of the quality of life of the elderly in Poland demonstrated that nearly 60% of respondents assessed their psychological condition as worse than before the pandemic. Another problem was the issue of physical activity, which was limited by more than 62% of seniors, and difficulties with access to health care system services.

Summary:
It seems necessary to implement forms of assistance which could be adjusted to the changing epidemiological conditions, in order to improve the quality of life of persons who, in the near future, will constitute a considerable percentage of Polish society.

 
REFERENCES (44)
1.
European Commission. The 2015 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2013–2060). Eur Econ. 2015; 3. doi: 10.2765/877631.
 
2.
European Commission. The 2012 Ageing Report.’ Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010–2060). Eur Econ. 2012; 2.
 
3.
Mastalski J. Współczesne problemy gerontologiczne w kontekście cywilizacyjnych przemian. In: Pedagogiczne Konteksty Społecznego Wsparcia Rodziny. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe; 2015 p. 111–178. doi: 10.15633/9788374384247.05.
 
4.
World Health Organization. Active ageing: a policy framework. 2002. https://apps.who.int/iris/hand... (access: 2021.10.14).
 
5.
World Health Organization. WHO global report on falls prevention in older age. 2007. https://www.who.int/publicatio... (access: 2021.10.14).
 
6.
Lee C-J, Hsu Y. Promoting the Quality of Life of Elderly during the COVID-19 Pandemic. Int J Environ Res Public Health. 2021; 18(13): 6813. doi: 10.3390/ijerph18136813.
 
7.
Czapiński J, Błędowski P. Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków: diagnoza społeczna 2013: raport tematyczny. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 
8.
Garbaccio JL, Tonaco LAB, Estevao WG, Barcelos BJ. Aging and quality of life of elderly people in rural areas. Rev Bras Enferm. 2018; 71(2): 724–732. doi: 10.1590/0034-7167-2017-0149.
 
9.
Filonchyk M, Hurynovich V, Yan H. Impact of Covid-19 lockdown on air quality in the Poland, Eastern Europe. Environ Res. 2021; 198. doi: 10.1016/j.envres.2020.110454.
 
10.
Grassi L, Caruso R, Da Ronch C, et al. Quality of life, level of functioning, and its relationship with mental and physical disorders in the elderly: results from the MentDis_ICF65+ study. Health Qual Life Outcomes. 2020; 18(1): 61. doi: 10.1186/s12955-020-01310-6.
 
11.
Szukalski P. Dyskryminacja ze względu na wiek jako bariera jakości życia seniorów. Sp – Soc – Econ. 2015; (14): 11–23. doi: 10.18778/1733-3180.14.01.
 
12.
Post M. Definitions of Quality of Life: What Has Happened and How to Move On. Top Spinal Cord Inj Rehabil. 2014; 20(3): 167–180. doi: 10.1310/sci2003-167.
 
13.
Theofilou P. Quality of Life: Definition and Measurement. Eur J Psychol. 2013; 9(1): 150–162. doi: 10.5964/ejop.v9i1.337.
 
14.
Szatur-Jaworska B. Polityka społeczna wobec starzenia się ludności – propozycja konceptualizacji pojęcia. Stud Oeconomica Posnaniensia. 2016; 4(9): 7–27. doi: 10.18559/SOEP.2016.9.1.
 
15.
Varlamova M. Active Ageing Index (AAI) in non-EU countries and at subnational level: Guidelines. United Nations Econ Comm Eur Eur Comm Dir Gen Employment, Soc Aff Incl (DG EMPL). 2018.
 
16.
Błędowski P, Szatur-Jaworska B, Szweda-Lewandowska Z, Kubicki P. Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa; 2012.
 
17.
Ustawa z Dnia 11 Września 2015 r. o Osobach Starszych. DzU 2015 poz. 1705.
 
18.
Rada Ministrów. Uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo-Uczestnictwo-Solidarność.
 
19.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – edycja 2021. http://senior.gov.pl/program_a... (access: 2021.10.14).
 
20.
Rada Ministrów. Uchwała Nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020. MP201452.
 
21.
Michalewska-Pawlak M, Klimowicz M. The impact of the Government Program for Social Participation of Senior Citizens (ASOS) on social activation of the elderly in Poland: Findings from a qualitative study. Stud z Polityki Publicznej. 2021; 8(1(29)): 9–25. doi: 10.33119/KSzPP/2021.1.1.
 
22.
Sejm RP. Posiedzenie Sejmu nr 27 w dniu 17-03-2021 (2. dzień obrad). https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.... (access: 2021.10.14).
 
23.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Program „Opieka 75+” na rok 2021.
 
24.
Kancelaria Sejmu. Biuro Komisji Sejmowych. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej (nr 15) z dnia 13 kwietnia 2021 r.
 
25.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021. https://wspierajseniora.pl/ (access: 2021.10.14).
 
26.
Ministerstwo Zdrowia, Krajowa Izba Fizjoterapeutów. Aktywny senior w domu. Program profilaktyczny Krajowej Izby Fizjoterapeutów i Ministerstwa Zdrowia. https://fizjoterapiaporusza.pl... (access: 2021.10.14).
 
27.
Szukalski P. Jak łączyć pokolenia? O roli projektów międzypokoleniowych. Biul Rady do Spraw Polityki Senioralnej. 2021; 1.
 
28.
Leszczyńska-Rejcher A. Edukacja międzypokoleniowa oraz integracja międzypokoleniowa jako wyzwania współczesnej gerontologii. Gerontol Pol. 2014; 2: 76–83.
 
29.
Woźniak Z. Solidarność międzypokoleniowa w starzejącym się świecie – perspektywy i zagrożenia. Ruch Prawniczy Ekon Socjol. 2012; 74(3): 21–63.
 
30.
Caritas Polska. Program Senior Caritas. https://caritas.pl/projekty/pr... (access: 2021.10.14).
 
31.
Młodziejewska N. Bezpłatne konsultacje lekarskie dla seniorów w Poznaniu. Studenci Uniwersytetu Medycznego udzielają porad przez telefon i internet. Głos Wielkop. https://gloswielkopolski.pl/be... (access: 2021.10.14).
 
32.
Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Polski konsument w czasach koronawirusa – nowe badanie syndykatowe. IPSOS 2020. Na codziennezakupy 2021/2022. http://www.caritas.lodz.pl/?ar... (access: 2021.10.14).
 
33.
Gambin M, Sękowski M, Woźniak-Prus M, et al. Generalized anxiety and depressive symptoms in various age groups during the COVID-19 lockdown in Poland. Specific predictors and differences in symptoms severity. Compr Psychiatry. 2021; 105: 152222. doi: 10.1016/j.comppsych.2020.152222.
 
34.
Bidzan-Bluma I, Bidzan M, Jurek P, et al. A Polish and German Population Study of Quality of Life, Well-Being, and Life Satisfaction in Older Adults During the COVID-19 Pandemic. Front Psychiatry. 2020; 11. doi: 10.3389/fpsyt.2020.585813.
 
35.
Fabisiak B, Jankowska A, Kłos R. Attitudes of Polish Seniors toward the Use of Public Space during the First Wave of the COVID-19 Pandemic. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(23): 8885. doi: 10.3390/ijerph17238885.
 
36.
González-Touya M, Stoyanova A, Urbanos-Garrido RM. COVID-19 and Unmet Healthcare Needs of Older People: Did Inequity Arise in Europe? Int J Environ Res Public Health. 2021; 18(17): 9177. doi: 10.3390/ijerph18179177.
 
37.
Newman MG, Zainal NH. The value of maintaining social connections for mental health in older people. Lancet Public Health. 2020; 5(1): e12-e13. doi: 10.1016/S2468-2667(19)30253-1.
 
38.
Kancelaria Senatu. Starzenie się ludności w Unii Europejskiej – stan obecny i prognoza. Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji, 2018.
 
39.
GUS. Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30.06.2021), 2021. https://stat.gov.pl/obszary-te... (access: 2021.10.27).
 
40.
Łuc M, Szcześniak D, Trypka E, Mazurek J, Rymaszewska J. Recommendations of the Polish Psychiatric Association: SARS-CoV-2 pandemic and the population with dementia. Psychiatr Pol. 2020; 54(3): 421–436. doi: 10.12740/PP/122780.
 
41.
Armitage R, Nellums LB. COVID-19 and the consequences of isolating the elderly. Lancet Public Health. 2020; 5(5): e256. doi: 10.1016/S2468-2667(20)30061-X.
 
42.
Santini ZI, Jose PE, York Cornwell E, et al. Social disconnectedness, perceived isolation, and symptoms of depression and anxiety among older Americans (NSHAP): a longitudinal mediation analysis. Lancet Public Health. 2020; 5(1): e62-e70. doi: 10.1016/S2468-2667(19)30230-0.
 
43.
Gotlib J,Belowska J, Panczyk M, Dykowska G, Wójcik G. EBM i EBNP w polskim piśmiennictwie naukowym. Probl Pielęgniarstwa. 2014; (22).
 
44.
Stephen T, Polgar S. Introduction to Research in the Health Sciences. Oxford: Churchill Livingstone, 2013.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top