RESEARCH PAPER
Effect of paid work on health in opinions of Polish adolescents aged 14–15
 
More details
Hide details
1
Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Poland
 
2
The John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Stanisław Lachowski   

Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Poland, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2018;25(4):672-679
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
The positive aspects of work of the underaged are perceived as including its economic value, positive role in the process of upbringing and socialization, and in the process of vocational training or economic education. However, on the other hand, attention is also paid to the negative consequences of work, such as threats to psychophysical and intellectual development, risk to health or even life, of the adolescents.

Material and methods:
The basis for this study was a survey conducted in a group of Polish adolescents aged 14–15 years. The study was conducted during 2016–2017 in a representative group of 5,468 schoolchildren from junior high schools, selected by the method of stratified sampling. The research material was collected using a questionnaire for the assessment of the phenomenon of economic activity among adolescents.

Results:
The results of the study showed that approximately 20% of Polish adolescents aged 14–15 performed paid work as hired labour, about 30% helped with running a family business (family farm, family business), and nearly 20% of respondents undertook independent economic activity. The majority of economically active adolescents are of the opinion that the work performed exerts a positive effect on their health. Evaluation of the work activities performed as dangerous, worse state of health of adolescents, and lower parameters of their physical development, exert the greatest effect on the perception of a given work as negatively affecting health. Negative evaluations of the effect of work on health also shape the perception of work as severe and experience of accident at work.

Conclusions:
These results may be used for the elaboration of practical recommendations in order to reduce negative effects, and enhance positive effects which work exerts on adolescents’ health.

 
REFERENCES (29)
1.
Cunningham H. The Employment and Unemployment of Children In England c. 1680–1851. Past and Present 1990; 126: 115–150.
 
2.
The End of child Labour: Within Reach. Global Report under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights AT Work. ILO. Geneva 2006.
 
3.
Diallo Y, Etienne A, Mehran F, Global child labour trends 2008–2012. ILO. Genewa 2013;.
 
4.
Global Estimates of Child Labour. Results and trends, 2012–2016. ILO. Geneva 2017.
 
5.
Admassie. A. Child labor and schooling In the context of a subsistence rural economy: can they be compatible? Int J Educ Develop. 2003; 23: 167–185.
 
6.
Cigno A, Rosati FC, Guarcello L. Does Globalization Increase Child Labor? World Development 2002; 130: 1579–1589.
 
7.
Kodeks pracy. Dz.U. 2018 poz. 917.
 
8.
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 (teks jednolity z późn. zm).
 
9.
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2003 roku. KRUS. Warszawa 2004.
 
10.
Lachowski S, Zagórski J. Obciążenie praca dzieci z rodzin rolniczych. Zmiany w ostatnim dziesięcioleciu. IMW. Lublin 2010.
 
11.
Lachowski S, Zagórski J. Child labour for the benefit of the family in rural Poland. Ann Agric Environ Med. 2011; 18 (2): 25–31.
 
12.
Florek M, Lachowski S, Sosnowska S. Zagrożenia związane z wykonywaniem przez dzieci prac rolnych w opinii uczniów szkół wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego. Wieś i Rolnictwo 2010; 1: 48–58.
 
13.
Lachowski S. Praca dzieci w rodzinach wiejskich Lubelszczyzny. Uwarunkowania i zagrożenia, IMW Lublin, 2013.
 
14.
Yotopoulos PA, Kuroda M. A subjective equilibrium approach to the value of children in agricultural household The Pakistan Development Rev. 1988; 27(3): 229–276.
 
15.
Lachowski S. Znaczenie pracy dzieci dla funkcjonowania rodziny rolniczej. W: Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia, wyzwania. Red. A. Jabłoński. M. Szyszka, D. Gizicka. KUL Lublin 2014; 115–127.
 
16.
Sobieraj W. Socjalizacja ekonomiczna dzieci jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego. Nauki Społeczne 2013; 2(8): 183–193.
 
17.
Lieten GK. Child Labour and Poverty. In: Working Children Around the Working Child Rights and Child Reality Red. G.K. Lieten. IREWOC Foundation and Institute for Human Development. Amsterdam, New Delhi 2004: 63–80.
 
18.
Bytniewski M. Fizjologiczne aspekty pracy fizycznej dzieci I młodzieży wiejskiej. In: Zagrożenia zdrowia dzieci angażowanych do prac w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Lachowski S, Zagórski J (eds). IMW. Lublin 1999; 31–47.
 
19.
Contribution des enfants au travail de la terre et á sa preservation: Les liens entre l’agriculture et les droits de l’enfant Agence canadienne de dèveloppement international. Canada 2006.
 
20.
Al.-Gamal E, Hamdan-Mansour AM, Matrouk R, Al Nawaiseh M. The psychosocial impact of child labour in Jordan: A national study. Int J Psychol. 2013; 48(6): 1156–1164.
 
21.
Polakoff EG. Globalization and Child Labor: Review of the Issues. J Develop Soc. 2007; 23(1–2): 259–283.
 
22.
Roggero P, Mangiaterra V, Bustreo F, Rosati F. The Health Impact of Child Labor in Developing Countries: Evidence From Cross-Country Data. Am J Public Health. 2007; 97(2): 271–275 Available from: https://www.researchgate.net/p..._ [accessed Jul 18 2018].
 
23.
Aktywność ekonomiczna ludności Polski – I – IV kwartał 2008 r. GUS. Warszawa 2009.
 
24.
Dedyńska S, Książek M. Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Warszawa 2012.
 
25.
Lachowski S. Health consequences of work in childhood in opinions of respondents from agricultural families. Ann Agric Environ Med. 2013; 20(3): 624–630.
 
26.
Basu K. Child Labor: Cause, Consequence, and Cure, with Remarks on International Labor Standards. J Econ Lit. 1999; 37: 1083–1119.
 
27.
Adamski F. Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. UJ. Kraków 2002.
 
28.
Zagrożenia zdrowotne i wypadkowe a BHP w rolnictwie. Bujak F, Choina P, Jurkiewicz A (eds). Lublin 2014.
 
29.
Lachowski S. Praca dzieci w rodzinnym gospodarstwie rolnym – problem dostosowania prac do możliwości dziecka. In: Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce. Pawlak H. (ed). Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Lublin 2016: 56–67.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top