RESEARCH PAPER
Biological psychological and social determinants of old age: Bio-psycho-social aspects of human aging
 
More details
Hide details
1
Non­Public Health Care Institution ‘DAR’, Jarosław, Poland
 
2
Health Care Institute, State School of Higher Vocational and Economic Education, Jarosław, Poland
 
3
Institute of Rural Health, Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Małgorzata Dziechciaż   

Non­Public Health Care Institution ‘DAR’, Jarosław, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2014;21(4):835-838
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Biological psychological and social determinants of old age: Bio-psycho-social aspects of human aging. The aging of humans is a physiological and dynamic process ongoing with time. In accordance with most gerontologists’ assertions it starts in the fourth decade of life and leads to death. The process of human aging is complex and individualized, occurs in the biological, psychological and social sphere. Biological aging is characterized by progressive age-changes in metabolism and physicochemical properties of cells, leading to impaired self-regulation, regeneration, and to structural changes and functional tissues and organs. It is a natural and irreversible process which can run as successful aging, typical or pathological. Biological changes that occur with age in the human body affect mood, attitude to the environment, physical condition and social activity, and designate the place of seniors in the family and society. Psychical ageing refers to human awareness and his adaptability to the ageing process. Among adaptation attitudes we can differentiate: constructive, dependence, hostile towards others and towards self attitudes. With progressed age, difficulties with adjustment to the new situation are increasing, adverse changes in the cognitive and intellectual sphere take place, perception process involutes, perceived sensations and information received is lowered, and thinking processes change. Social ageing is limited to the role of an old person is culturally conditioned and may change as customs change. Social ageing refers to how a human being perceives the ageing process and how society sees it.
 
REFERENCES (27)
1.
Pędich W. Gerontologia i geriatria. In: Grodzicki T, Kocemba J, Skalska A (eds.). Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Gdańsk: Via Medica; 2007.p.2–5 (in Polish).
 
2.
Kocemba J. Starzenie się człowieka. In: Grodzicki T, Kocemba J, Skalska A (eds.). Geriatria z elementami gerontologii ogólne. Gdańsk: Via Medica; 2007.p.6–12 (in Polish).
 
3.
Kocemba J. Biologiczne wyznaczniki starości. In: Panek A, Szarota Z (eds.). Zrozumieć staroś. Kraków: Oficyna wydawnicza TEXT; 2000.p.107–110 (in Polish).
 
4.
Szarota Z. Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej; 2004 (in Polish).
 
5.
Trafiałek E. Człowiek stary. In: Pilch T (eds.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom I. Warszawa; 2003 (in Polish).
 
6.
Trafiałek E. Starzenie się i starość. Kielce: Wydawnictwo Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska; 2006 (in Polish).
 
7.
Nowicka A. Starość jako faza życia człowieka. In: Nowicka A (ed.). Wybrane problemy osób starszych. Kraków: Oficyna wydawnicza „Impuls”; 2006.p.17–25 (in Polish).
 
8.
Szukalski P. Proces starzenia się ludności – przyczyny, etapy, konsekwencje. In: Grodzicki T, Kocemba J, Skalska A (eds.). Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Gdańsk: Via Medica; 2007.p.13–18 (in Polish).
 
9.
Zych A, Kaleta-Witusiak M. Geragogika specjalna – moralnym obowiązkiem naszych czasów. In: Nowicka A (eds.). Wybrane problemy osób starszych. Kraków: Oficyna wydawnicza „Impuls”; 2006.p.28–41 (in Polish).
 
10.
Kędziora-Kornatowska K. Biologiczne aspekty starzenia się organizmu człowieka. In: Kędziora-Kornatowska K, Muszalik M (eds.). Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2007.p.3–9 (in Polish).
 
11.
Kołodziej W. Bio – psycho – społeczne funkcjonowanie osób starszych a społeczne stereotypy i uprzedzenia dotyczące starzenia się i starości. In: Nowicka A. Wybrane problemy osób starszych. Kraków: Oficyna wydawnicza „Impuls”; 2006.p.55–71 (in Polish).
 
12.
Kędziora-Kornatowska K. Mechanizmy starzenia się człowieka. In: Kędziora-Kornatowska K, Muszalik M (eds.). Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2007.p.9–12 (in Polish).
 
13.
Troncale J. Starzenie się. Zmiany fizjologiczne i ich znaczenie dla farmakoterapii. Medycyna po dyplomie 1997; 6(1): 42–47 (in Polish).
 
14.
Gąbka-Dembal A, Milanowski J. Choroby wieku starszego oraz potrzeby zdrowotne i społeczne tej populacji. In: Solecki L (eds.). Problemy ludzi starych i Niepełnosprawnych w Rolnictwie. Lublin: Instytut Medycyny Wsi; 2004.p.75–80 (in Polish).
 
15.
Williams M. E. Kontakt z pacjentem w starszym wieku. In: Rosenthal T, Naughton B, Williams M. Geriatria. Lublin: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.; 2009.p.1–19 (in Polish).
 
16.
Wieczorkowska-Tobis K. Obraz kliniczny zapalenia płuc u osób w podeszłym wieku. Gerontologia Polska 2008; 16(2): 89–96 (in Polish).
 
17.
Matecka M. Dobrostan psychiczny w okresie starości. In: Talarska D, Wieczorowska-Tobis K (eds.). Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; 2009.p.21–30 (in Polish).
 
18.
Parnowski T. Psychologiczne starzenie się człowieka. In: Grodzicki T, Kocemba J, Skalska A (eds.). Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Gdańsk: Via Medica; 2007.p.31–36 (in Polish).
 
19.
Polak A., Parzyk K. Psychologiczne aspekty funkcjonowania osób starszych. In: Kędziora-Kornatowska K. Muszalik M. Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2007.p.13–19 (in Polish).
 
20.
Pieniewska J, Jaracz K, Górna K, Czajkowska A, Liczbińska G, Łojko D, Pałys W, Suwalska A. Styl życia a funkcjonowanie poznawcze osób starszych. Doniesienie wstępne. Nowiny Lekarskie 2012; 81(1): 10–15 (in Polish).
 
21.
Brzezińska AI, Wilowska JA. Starość w kontekście psychologii pozytywnej. In: Wieczorowska-Tobis K, Talarska D (eds.). Pozytywna starość. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; 2010 (in Polish).
 
22.
Dzięgielewska M. Człowiek stary a rodzina. In: Szatur-Jaworska B, Błędowski P, Dzięgielewska M. Podstawy Gerontologii Społecznej. Warszawa: Oficyna wydawnicza ASPRA – JR; 2006.p.87–105 (in Polish).
 
23.
Żakowska-Wachelko B. Zarys medycyny geriatrycznej. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2000 (in Polish).
 
24.
Posłuszna M. Aktywność rodzinna i społeczna osób starszych. Nowiny Lekarskie 2012; 81(1): 75–79.
 
25.
Zielińska-Więczkowska H, Kędziora-Kornatowska K, Kornatowski T. Starość jako wyzwanie. Gerontologia Polska 2008; 16(3): 131–136 (in Polish).
 
26.
Parlak D. Subiektywny wymiar starzenia się i starości. Gerontologia Polska 2001; 9(2): 15–20 (in Polish).
 
27.
Tobiasz-Adamczyk B. Społeczne aspekty starzenia się i starości. In: Grodzicki T, Kocemba J, Skalska A (eds.). Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Gdańsk: Via Medica; 2007.p.37–41 (in Polish).
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top