RESEARCH PAPER
Intensification of anxiety and depression, and personal resources among women during the peri-operative period
 
More details
Hide details
1
Department of Obstetrics, Gynaecology and Obstetric-Gynaecological Nursing, Medical University of Lublin, Poland
 
2
Department of Applied Psychology, Medical University of Lublin, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2014;21(1):91-97
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. Surgical treatment of women due to gynaecological disorders is the cause of stress and may lead to psychological changes. Studies concerning human response to stress emphasize the importance of the effect of the level of the sense of coherence, anxiety, depression, dispositional optimism and skills of expressing emotions on the quality of feelings and experiences in difficult situations. Materials and methods. The study covered 232 women who had undergone gynaecological surgery due to various causes. Permission to conduct the research was obtained from the Bioethical Commission at the Medical University in Lublin. The study was carried out with the use of the State-Trait Anxiety Inventory (STAI), the Beck Depression Inventory, Courtauld Emotional Control Scale (CECS), and Life Orientation Test – Revised (LOT-R). Results and conclusions. The study showed that investigations of the sense of coherence, level of anxiety and depression, and personal resources allow determination of the characteristics of patients who should be covered with special psychoprophylactic care during the peri-operative period. In addition, the results of own studies obtained may be used for the development of adequate principles of psycho-prophylactic management in the course of the diagnostic-treatment proces with respect to women who had undergone surgical treatment due to gynaecological disorders.
 
REFERENCES (43)
1.
Seligman ME. Optymizmu można się nauczyć. Jak zmienić swoje myślenie i swoje życie. Poznań, Media Rodzina of Poznań, 1993 (in Polish).
 
2.
Schwartz SA, Williams DE. Psychological aspects of gynecologic surgery. J Gynecol Oncol. 2002; 7: 268–279.
 
3.
Antonovsky A. Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa, Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2005 (in Polish).
 
4.
Pietrzyk A. Obraz siebie a seksualne funkcjonowanie w małżeństwie kobiet po histerektomii. Perspektywa pacjentek i perspektywa ich zdrowych mężów. Ginekol Onkol. 2006; 4(3): 160–176 (in Polish).
 
5.
Antonovsky A. Poczucie koherencji jako determinanta zdrowia. In: Heszen-Niejodek I, Sęk H. Psychologia zdrowia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.p.206–230 (in Polish).
 
6.
Sęk H. Salutogeneza i funkcjonalne właściwości poczucia koherencji. in: Sęk H, Pasikowski T. Zdrowie – stres – zasoby. O znaczeniu poczucia koherencji dla zdrowia. Poznań, Wydawnictwo Fundacji Humaniora 2001.p. 23–42 (in Polish).
 
7.
Jelonkiewicz I. Przegląd badań nad korelatami i regulującymi funkcjami poczucia koherencji. Alkohol Narkom. 1996; 1: 19 (in Polish).
 
8.
Gruszczyńska E, Worsztynowicz A. Koncepcja salutogenezy i poczucia koherencji Aarona Antonovsky’ego. Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna 1999; 17: 93–105 (in Polish).
 
9.
Rimm H. Sense of coherence and other personality dimensions. A preliminary report. Pol Psychol Bull. 1999; 30(4): 333–341.
 
10.
Dolińska-Zygmunt G. Orientacja salutogenetyczna w problematyce zdrowotnej. Model Antonovsky’ego. In: Dolińska-Zygmunt G. Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001 (in Polish).
 
11.
Pasikowski T. Struktura i funkcje poczucia koherencji: analiza teoretyczna i empiryczna weryfikacja. In: Sęk H, Pasikowski T. Zdrowie – stres – zasoby. O znaczeniu poczucia koherencji dla zdrowia. Poznań, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2001:43–55 (in Polish).
 
12.
Zboralski K, Florkowski A, Gałecki P. Poczucie koherencji, osobowość i style rozwiązywania problemów u pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych. Psychiatr Pol. 2006; 40(2): 291–300 (in Polish).
 
13.
Ramfelt E, Langius A, Björvell H, Nordström G. Treatment decisionmaking and its relation to the sense of coherence and the meaning of the disease in a group of patients with colorectal cancer. Europ J Cancer Care. 2000; 9: 158–165.
 
14.
Eriksson M, Lindström B. Antonovsky’s sense of coherence scale and the relation with health: a systematic review. J Epidemiol Comm Health 2006; 60: 376–381.
 
15.
Eriksson M, Lindström B. Antonovsky’s sense of coherence scale and its relation with quality of life: a systematic review. J Epidemiol Comm Health. 2007; 61: 938–944.
 
16.
Flannery RB, Perry JC, Penk WE, Flannery GJ. Validating Antonovsky’s Sense of Coherence Scale. J Clin Psychol. 1994; 50(4): 575–577.
 
17.
McSherry WC, Holm JE. Sense of coherence: Its effects on psychological and physiological processes prior to, during and after a stressful situation. J Ciln Psychol. 1994; 50(4): 476–487.
 
18.
Geyer S. Some conceptual considerations on the sense of coherence. Soc Sci Med. 1997; 44(12): 1771–1779.
 
19.
Carstens JA, Spangenberg JJ. Major depression: a breakdown in sense of coherence? Psychol Rep. 1997; 80: 1211–1220.
 
20.
Skokowski J, Szymczak J. Poczucie koherencji a lęk u chorych na nowotwór płuca oczekujących na operację i u osób zdrowych. Psychoonkologia 1999; 4: 35–45 (in Polish).
 
21.
Szymczak J. Poczucie koherencji a depresja u chorych zakwalifikowanych do operacji z powodu nowotworu płuca i u osób zdrowych. Psychoonkologia 2001; 8: 35–46 (in Polish).
 
22.
Dubovsky SL. Zaburzenia lękowe. In: Scully JH. Psychiatria. Wrocław, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 1998 (in Polish).
 
23.
Pankiewicz P, Traczyńska A, Bielecka Ż. Lęk i miłość. Annales UMCS. Sectio D: Medicina 2005; 60(16): 197–200 (in Polish).
 
24.
Klerman GL, Weissman MM. Interpersonal psychotherapy. in: Paykel ES. Handbook of affective disorders. Edinburg, Churchill Livinstone 1992. p.501–510.
 
25.
Moos RH, Schaefer JA. Coping Resources and Process: Current Concepts and Measures. in: Goldberger L, Breznits S. Handbook of Stress: theoretical and clinical aspects. New York, The Free Press, 1993.
 
26.
Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2001 (in Polish).
 
27.
Poprawa R. Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem. In: Dolińska-Zygmunt G. Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2001.p.103–242 (in Polish).
 
28.
Cegiełkowska-Bednarczyk A, Libera A, Turowski K. Optymizm/ pesymizm a poziom lęku i kryzys wartościowania wśród chorych somatycznie. Annales UMCS. Sectio D: Medicina 2004; 59(14): 16–20 (in Polish).
 
29.
Pervin LA. Psychologia osobowości. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002 (in Polish).
 
30.
Heszen-Niejodek I. Psychologiczne problemy chorych somatycznie. In: Strelau J. Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 3. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007 (in Polish).
 
31.
Bidzan M, Smutek J, Zielonka A, Mielnik J, Jurczak-Czaplicka M. Strategie radzenia sobie ze stresem u kobiet leczonych operacyjnie z powodu nowotworu narządów rodnych. Psychoonkologia 1998; 3: 41–47 (in Polish).
 
32.
Jawor M, Szproch A. Dimter A, Kuleta M, Dudek D. Poczucie koherencji, style radzenia sobie a adaptacja po zabiegu histerektomii. Psychiatr Pol. 2002; 36(5): 759–770 (in Polish).
 
33.
Strang S, Strang P. Spiritual thoughts, coping and sense of coherence in brain tumour patients and their spouses. Palliat Med. 2001; 15: 127–134.
 
34.
Nesbitt B.J, Heidrich SM. Sense of coherence and illness appraisal in older women’s quality of life. Research Nurse Health. 2000; 23: 25–34.
 
35.
Jawor M, Dimter A, Marek K, Dudek D, Wojtyś A, Szproch A. Zaburzenia depresyjno-lękowe u kobiet po histerektomii – badania własne. Psychiatr Pol. 2001; 35(5): 771–780 (in Polish).
 
36.
Leventhal H, Patric -Miller L. Emocje a choroby somatyczne – przyczyny i wskaźniki podatności na zachorowania. in: Lewis M, Haviland- Jones J. Psychologia emocji. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005 (in Polish).
 
37.
Garnefeski N, Kraaij V, Spinhoven P. Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personal Individual Differences 2001; 30: 1311–1327.
 
38.
Jakubowska-Winecka A, Włodarczyk D. Psychologiczne aspekty choroby i chorowania. W: Jakubowska-Winecka A, Włodarczyk D. Psychologia w praktyce medycznej. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007 (in Polish).
 
39.
Rybakiewicz J. Człowiek i psychologia. Bielsko-Biała, PPU „Park”, 2004 (in Polish).
 
40.
Motyka M. Koncepcja salutogenetyczna A. Antonovsky’ego z perspektywy psychologii zdrowia. Pielęgniarstwo XXI wieku 2005; 3(12): 39–42 (in Polish).
 
41.
Świeciński J. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2004 (in Polish).
 
42.
Weishaar ME. Aaron T. Beck. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007 (in Polish).
 
43.
Widera A, Juczyński Z, Popiela T. Psychologiczne wyznaczniki stresu pourazowego u pacjentów onkologicznych po okaleczających zabiegach chirurgicznych. Psychoonkologia 2003; 7(2): 31–36 (in Polish).
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top