RESEARCH PAPER
Comparative studies on promotion of health and life style of hospital staff in Sweden and Poland
 
More details
Hide details
1
Chair of Social Medicine, Department of Hygiene, University of Medical Sciences, Poznan, Poland
 
2
Vrinnevi Hospital, Department of Ophthalmology Syncentralen, Norrköping, Sweden
 
3
District Hospital, Kalisz, Poland
 
4
Department of Mother and Child Health, University of Medical Sciences, Poznan, Poland
 
5
Centre for Clinical Research – Uppsala University, Central Hospital Västerås, Västerås, Sweden
 
6
Department of Hygiene and Epidemiology, Medical University, Gdansk, Poland
 
7
Department of Hygiene and Dietetics, Jagiellonian University, Krakow, Poland
 
8
Department of Internal Medicine, Metabolic Disorders and Arterial Hypertension, University of Medical Sciences, Poznan, Poland
 
 
Corresponding author
Andrzej Wojtyła
Chair of Social Medicine, Department of Hygiene, University of Medical Sciences, Poznan, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2012;19(4):732-737
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Recently, an increase has been observed in the number of patients suffering from diseases which are the consequence of an anti-health life style; therefore it is necessary to undertake proper actions in this area, including those addressed to hospital staff.

Objectives:
1) Comparison of self-reported state of health and life style between hospital staff in Sweden and Poland, and the motivation of these employees to change the to-date life style for one that is more health promoting. 2) Presentation, based on Swedish experiences in the field of health promotion in hospitals, of the possibilities to implement these changes in Polish conditions.

Material and Methods:
The study covered the staff from the following hospitals: 1) hospitals in Östergötland County, Sweden, and 2) the Ludwik Perzyna Regional Polyclinical Hospital in Kalisz, Poland. The studies were conducted in parallel in Sweden and in Poland during the fourth quarter 2010. The research instrument was a questionnaire form.

Results:
The following measures should be undertaken by the staff of Polish hospitals: an increase in the consumption of fruit and vegetables, physical activity, organization of workshops aimed at the shaping of skills of coping with stress and relieving stress, assistance in reducing body weight and increasing physical activity. Obligatory breaks at work should be introduced for the consumption of meals and intake of beverages, including water, promotion of fluid replacement would reduce fatigue. An obligatory lunchtime would allow each employee to consume a decent meal, and consequently have respite away from one’s own work activities. In order to have a well-functioning staff an employer should, in his/her own interest, decrease potential sick absenteeism, provide incentives for motor activity, e.g. by the organization of groups, reduction of weekly working time on behalf of documented physical activity, or financial support for the purchase of tickets for various forms of physical exercises. Promotion of collective exercise, e.g. common nordic walking for 30 min. during lunch, competition in the largest number of steps made. Promotion of healthy nutrition by the preparation of recipes for meals, several exemplary healthy meals in the form of a healthy alternative breakfast. During this event, a basket of fruit is provided, instead of cakes and sweets.

Conclusions:
1) The life style of the staff of health care facilities is more health promoting in Sweden than in Poland. 2) It is possible to change the life style of employees of health care facilities into one that is more health promoting. Changes in this area have been made in Sweden with a great success; therefore, it is worthwhile implementing in Poland these Swedish experiences which may function also in Polish conditions. 3) The foundations of health promotion in enterprises have been known for a long time; however, considering the fact that the comparative studies show that these foundations are more advanced in Sweden, it is necessary that Polish employers devote more attention to this problem, and become interested in Swedish experiences in this area.

 
REFERENCES (29)
1.
Pappachan MJ. Increasing prevalence of lifestyle diseases: high time for action. Med Res. 2011 Aug; 134(2): 143-5.
 
2.
Ziemska B. Stan zdrowia pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rozprawa doktorska (promotor: J.T. Marcinkowski). Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2012. (State of health of the staft of Karol Marcinkowski Hospital in Poznań. Doctor’s dissertation- Tutor J.T. Marcinkowski, Medical University in Poznań, Poznań 2012) (in Polish).
 
3.
Dubnov-Raz G, Berry EM, Shemer O, Constantini NW. Who will take care of the caretaker? Lifestyle recommendations for physicians. Harefuah. 2011 Jul; 150(7): 583-7, 617.
 
4.
Gacek M. Zachowania żywieniowe i aktywność fizyczna w grupie lekarzy (Nutritional behaviours and physical activity in a group of physicians). Prob Hig Epidemiol. 2011; 92(2): 254-259.
 
5.
Tinati T, Lawrence W, Ntani G, Black C, Cradock S, Jarman M, et al. Implementation of new Healthy Conversation Skills to support lifestyle changes – what helps and what hinders? Experiences of Sure Start Children’s Centre staft. Health Soc Care Community. 2012 Mar 27; 20: 430-437. doi: 10.1111/j.1365-2524.2012.01063.x.
 
6.
Speroni KG, Earley C, Seibert D, Kassem M, Shorter G, Ware CC, Kosak E, Atherton M. Effect of Nurses Living Fit™ Exercise and Nutrition Intervention on Body Mass Index in Nurses. J Nurs Adm. 2012 Apr; 42(4): 231-238.
 
7.
Byczkowska Z, Dawydzik L. Medycyna pracy w praktyce lekarskiej. (Occupational medicine in medical practice). O cyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy, Łódź 1998.
 
8.
Kulik TB, Latalski M. Zdrowie publiczne. Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych. (Handbook for students and graduates of departments of nursing and health sciences at medical universities). Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002.
 
9.
Andruszkiewicz A, Banaszkiewicz M. (Ed.). Zakład pracy promujący zdrowie. Zdrowe miejsce pracy. (Enterprise promoting health. healthy workplace) [In]: Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, vol. 1, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2008.
 
10.
Fearon C, Nicol M. Strategies to assist prevention of burnout in nursing staft. Nurs Stand. 2011 Dec 7-13 ;26(14): 35-9.
 
11.
Tuszyńska-Bogucka V, Bogucki J. (Ed.). Styl życia a zdrowie – wybrane zagadnienia. (Life style and health – selected problems) Wydawnictwo Czelej, Lublin 2005: 42-52.
 
12.
Karski J.B (Ed.). Promocja zdrowia, Wydawnictwo Ignis, Warszawa 1999.
 
13.
Pilecka W. (Ed.). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. (Psychology of health of children and adolescents. Clinical perspective) Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 
14.
Pilch W, Janiszewska R, Makuch R, Mucha D, Pałka T. Racjonalne odżywianie i jego wpływ na zdrowie. (Rational nutrition and its effect on health). Hygeia Public Health 2011; 46(2): 244-248.
 
15.
Majcher A, Czerwonogrodzka-Senczyna A, Bielecka-Jasiocha J, Rumińska M, Witkowska-Sędek E. Rozwój otyłości we wczesnym dzieciństwie – obserwacje własne. (Development of obesity in early childhood – own observations) Probl Hig Epidemiol. 2011; 92(2): 241-246.
 
16.
Majewicz A, Marcinkowski JT. Epidemiologia chorób układu krążenia. Dlaczego w Polsce jest tak małe zainteresowanie istniejącymi programami profilaktycznymi? (Epidemiology of cardiovascular diseases. Why in Poland there is such a little interest in the existing prophylactic programmes?). Probl Hig Epidemiol. 2008; 89(3): 322-325.
 
17.
Sawicka K, Szczyrek M, Jastrzębska I,Prasał M, Zwolak A, Daniluk J. Hypertension – The Silent Killer. J Pre-Ciln Clin Res. 2011; 5(2): 43-46.
 
18.
Dyzmann-Sroka A, Marcinkowski JT, Kubiak A, Trojanowski M. Kto powinien zajmować się promocją skriningowego Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi? (Who should deal with promotion of the screening Population Programme for Early. Breast cancer Detection). Probl Hig Epidemiol. 2009; 90(4): 621-626.
 
19.
Gniazdowski A. Promocja zdrowia w miejscu pracy. Promocja zdrowia. (Health promotion at a workplace. Health promotion). Nauki Społ Med. 1994; 1-2: 70-80.
 
20.
Cekiera C, Zatoński W. Palenie tytoniu – wolność czy zniewolenie? (Tobacco smoking – freedom or enslavement?). Wydawnictwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001.
 
21.
Preisler E. Tytoń a zdrowie i sprawność fizyczna. (Tobacco and health and physical efficacy). Polskie Towarzystwo Przeciwtytoniowe, Poznań 1991; XVI.
 
22.
Zatoński W, Przewoźniak K. Palenie tytoniu w Polsce, podstawy, następstwa zdrowotne, profilaktyka. (Tobacco smoking in Poland, fundamentals, health consequences, prophylaxis) Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 2006.
 
23.
Nowicki G, Ślusarska B. Determinanty społeczno-demograficzne wartościowania zdrowia wśród pracujących osób dorosłych. (Socio-demographic determinants of valuation of health among occupationally active adults). Hygeia Public Health 2011; 46(2): 280-285.
 
24.
Gawęcki J, Mossor-Pietraszewska T (ed.): Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu. (Compendium of knowledge about food, nutrition and health) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 
25.
Marczyńska A. Jak promować zdrowie w miejscu pracy? Program radzenia sobie ze stresem. (How to promote health at workplace. Programme of coping with stress). Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1998.
 
26.
Jacennik B. Strategie dla zdrowia. Kształtowanie zachowań zdrowotnych przez środowisko. (Health strategies. Shaping health behaviours by the environment) Wizja Press, & IT, Warszawa 2008.
 
27.
Karski JB. Postępy w promocji zdrowia, Przegląd międzynarodowy. (Procedings in health promotion. International review) Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007.
 
28.
Sheridan Ch, Radmacher SA. Psychologia Zdrowia. (Psychology of health) Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Warszawa 1998.
 
29.
Woynarowska B. Zdrowie i szkoła. (Health and school) Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top