RESEARCH PAPER
Changes in interregional migration of patients hospitalized in Poland – 2013–2017
 
More details
Hide details
1
University of Economics and Innovation, Lublin, Poland
 
2
Department for Women’s Health, Institute of Rural Health in Lublin, Poland
 
3
Faculty of Economics, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Poland
 
4
Institute of Statistics and Demography, Collegium of Economic Analysis, SGH Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland
 
 
Corresponding author
Dorota Raczkiewicz   

Institute of Statistics and Demography, Collegium of Economic Analysis, SGH Warsaw School of Economics, Niepodleglosci 162, 02-554, Warsaw, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2019;26(3):469-503
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the study is to determine the scale of interregional migrating patients’ hospitalizations in Poland in 2013–2017, as well as their demographic and medical factors, total costs and time changes.

Material and methods:
Data from the NHF (National Health Fund) regarding hospitalizations in a given province of patients registered in another province in Poland in 2013–2017 were statistically analyzed. Times series analyses as well as coefficients of correlation, determination and variation were used.

Results:
The number of patients hospitalized outside their regional registration and the cost of their hospitalization increased from year-to-year during 2013–2017. There was a large variation in provinces in terms of inflow of patients and costs of their hospitalization, while there was only a small variation in terms of outflow of patients and costs of their hospitalization in the analyzed years. Among the patients hospitalized outside the province where they were registered, there were more women then men, while the age group was dominated by 60-year-olds and their share in the subsequent years increased, while the share of other age groups remained unchanged or decreased. The most and increasingly more from year-to-year hospitalizations outside the regional registration were due to neoplasms and diseases of the circulatory system.

Conclusions:
The results of the study may significantly contribute to the proper planning of securing the health needs of the inhabitants of particular regions, and to improving the quality and economic efficiency of health services in individual NHF branches.

 
REFERENCES (43)
1.
Kaczmarczyk P. Migracje o charakterze cyrkulacyjnym a inne formy mobilności terytorialnej w świetle doświadczeń badawczych [Migrations of a circular nature and other forms of territorial mobility in the light of research experience]. Instytut Studiów Społecznych. Uniwersytet Warszawski, Warszawa; 2002 (in Polish).
 
2.
Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.619) [Act of 21 March 2014 amending the act on health care services financed from public funds and certain other acts (O.J.2014.619) (in Polish).
 
3.
Dubas-Jakóbczyk K. Rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji w obszarze ochrony zdrowia w Polsce [The role of structural funds of the European Union in financing investments in the area of health care in Poland]. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie-Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. 2014; 12(3) (in Polish).
 
4.
Drury P. Some spatial aspects of health service developments, Progress in Human Geography. 1983; 7(1): 60–77.
 
5.
Grochowski M, Kowalczyk A. Społeczna geografia medyczna – nowy kierunek w badaniach geograficzno-medycznych [Social medical geography – a new direction in geo-medical research]. [in:] Społeczna geografia medyczna, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej [Social medical geography, Review of Foreign Geographical Literature], 1, IGiPZ PAN, Warszawa 1987. p. 5–25 (in Polish).
 
6.
Grochowski M. Rejonizacja służby zdrowia a dostępność usług medycznych [The link of health care with district and the availability of medical services], Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998 (in Polish).
 
7.
Kaczmarek T, Marcinkowski JT, Zysnarska M, Maksymiuk T, Majewicz A. Nierówności społeczne w dostępie do zdrowia [Social inequalities in access to health]. Probl Hig Epidemiol. 2007; 88(3): 256–66 (in Polish).
 
8.
Nojszewska E. System ochrony zdrowia w Polsce [The health care system in Poland]. Warszawa: Wolters Kluwer; 2011 (in Polish).
 
9.
Golinowska S. Przestrzenny wymiar nierówności zdrowia i polityka spójności [Spatial dimension of health inequalities and cohesion policy]. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie-Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. 2011; 9(2) (in Polish).
 
10.
Golinowska S. Opłaty nieformalne w ochronie zdrowia. Perspektywa i doświadczenia polskie [Informal fees in health care. Perspectives and Polish experiences]. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2010; (1): 12–28 (in Polish).
 
11.
Lach DE. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. [The principle of equal access to health care services] Warszawa: Wolters Kluwer 2011 (in Polish).
 
12.
Kolasa K. Optymalna alokacja zasobów w ochronie zdrowia [Optimal allocation of resources in health care]. Warszawa: Wolters Kluwer 2012 (in Polish).
 
13.
Sześciło D. Nowe zarządzanie publiczne jako wzorzec transformacji systemu ochrony zdrowia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem szpitalnictwa [New public management as a model for the transformation of the health care system in Poland, with particular emphasis on hospitals]. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie-Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. 2014; 12(2): 134–143 (in Polish).
 
14.
Frączkiewicz-Wronka A. Rozważania o istocie zaistniałych trendów restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia [Reflections on the essence of the current trends in the restructuring of the health care system] [in:] Koncepcje zmian w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Doświadczenia i propozycje na przyszłość [The concepts of changes in an independent Public health care centre. Experiences and proposal for the future]. Ed. M Węgrzyn, D Wasilewski. Wrocław; 2004. p. 21–30 (in Polish).
 
15.
Gu W, Wang X, McGregor SE. Optimization of preventive health care facility locations. Intern J Health Geographics. 2010; 9, 17: 1–16.
 
16.
Stępniak M. Wykorzystanie metody 2SFCA w badaniach dostępności przestrzennej usług medycznych [The application of the two-step floating catchment area method to studies of accessibility of healthcare services]. Przegląd Geograficzny. 2013; 85(2): 199–218 (in Polish).
 
17.
Martin D, Roderick P, Diamond I, Clements S, Stone N. Geographical aspects of the uptake of renal replacement therapy in England. Intern J Population Geography. 1998; 4(3): 227–242.
 
18.
Ley D. A Social Geography of City. London: Harper and Row; 1983.
 
19.
Lin G, Allan DE, Penning MJ. Examining distance effects on hospitalizations using GIS: a study of three health regions in British Columbia, Canada, Environment and Planning. 2002; 34(11): 2037–2053. doi: 10.1068/a3528.
 
20.
Raźniak P. Wpływ poziomu bezpieczeństwa społecznego na migracje ludności w Polsce [Impact of the level of social security on population migrations in Poland]. Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka. 2012; (6): 41–52 (in Polish).
 
21.
NIK o restrukturyzacji szpitali korzystających ze środków publicznych 29 sierpnia 2016 [The Supreme Audit Office on the restructuring of hospitals using public funds August 29, 2016], https://www.nik.gov.pl/aktualn... (access: 2018.01.03) (in Polish).
 
22.
Maciąg A, Sakowska I. Rola i prawa pacjenta w obszarze jakości usług zdrowotnych [Shaping medical services based on the patient’s assessment and feeling]. Studia i materiały. 2006; (1): 50–62 (in Polish).
 
23.
Waszkiewicz A, Białecka B. Kształtowanie usług medycznych na podstawie oceny i odczucia pacjenta [Shaping medical services based on the patient’s assessment and feeling]. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska. 2012; Z. 63a. p. 259–273 (in Polish).
 
24.
Brzozowska-Woś M. Elektroniczne instrumenty komunikacji marketingowej w marketingu usług medycznych [Electronic instruments of marketing communication in the marketing of medical services]. Przedsiębiorczość i Zarządzanie. 2013; 14(10): 31–40 (in Polish).
 
25.
De Groot IB, Otten W, Smeets HJ, Marang-van de Mheen PJ. Is the impact of hospital performance data greater in patients who have compared hospitals? BMC health services research. 2011; 11(1): 214. doi.org/10.1186/1472-6963-11-214.
 
26.
Moser A, Korstjens I, van der Weijden T, Tange H. Themes affecting health-care consumers’ choice of a hospital for elective surgery when receiving web-based comparative consumer information. Patient Educ Couns. 2010.
 
27.
Rogoziński K. Nowy marketing usług [New service marketing]. Poznań: Akademia Ekonomiczna; 2002; p. 200 (in Polish).
 
28.
Sofaer S, Crofton C, Goldstein E, Hoy E, Crabb J. What do consumers want to know about the quality of care in hospitals? Health Serv Res. 2005; 40 (Pt 2): 2018–2036. doi:10.1111/j.1475-6773.2005.00473.x.
 
29.
Kobayashi M, Mano T, Yamauchi K. Patients’ preference on selecting a medical institution. Intern J Health Care Quality Assurance. 2013; 26(4): 341–352.
 
30.
Krot K, Rudawska I. Budowanie satysfakcji pacjenta na podstawie zaufania-studium empiryczne rynku usług medycznych [Building patient satisfaction based on trust – empirical study of the medical services market]. Handel Wewnętrzny. 2016; 4(363): 110–121.
 
31.
Yoshii N, Fushimi K. Factors influencing the selection of a hospital for colon cancer surgery in Japan: analysis of the effects of surgeryvolume, hospital functions, and geographic conditions. J Med Dental Sci. 2006; 53(4): 167–174.
 
32.
Vonberg RP, Sander C, Gastmeijer P. Consumers attitudes about health care acquired infections: a German Survey on factors considered important in the choice of a hospital. Am J Med Qual. 2008; 23: 56–59.
 
33.
Finkelstein A, Gentzkow M, Williams H. Sources of geographic variation in health care: Evidence from patient migration. Quarterly J Econom. 2016; 131(4): 1681–1726.
 
34.
Perlman J. Globalization and the Urban Poor. New York, USA: World Institute for Development Economics Research, United Nations University; 2007.
 
35.
Rayp G, Ruyssen I. Africa on the move: an extended gravity model of intra-regional migration. APPAM, Maastricht, Netherlands; 2010.
 
36.
Murto C, Chammartin F, Schwarz K, da Costa LM, Kaplan C, Heukelbach J. Patterns of migration and risks associated with leprosy among migrants in Maranhão, Brazil. PLoS Negl Trop Dis. 2013 Sep 5; 7(9): e2422. doi: 10.1371/journal.pntd.0002422. 2013.
 
37.
Białk-Wolf A, Arent M. Turyści medyczni w Polsce w kontekście międzynarodowym [Medical tourists in Poland in an international context]. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 2018; 1. pp. 99–111 (in Polish).
 
38.
Raczkiewicz D, Bojar I, Tarkowski K. Migracje pacjentów z Lubelskiego OW NFZ w zakresie lecznictwa szpitalnego – programy zdrowotne i terapeutyczne, chemioterapia, radioterapia i świadczenia wysokospecjalistyczne [Migrations of patients from the Lubelski Branch of National Health Fund in terms of hospital treatment – health and therapeutic programs, chemotherapy, radiotherapy and highly specialized services], Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, ed. J. Krakowiak. 2018; IXI (12), part 1 (in Polish).
 
39.
Kister A, Bojar I. Tarkowski K. Migracje pacjentów z Lubelskiego OW NFZ w zakresie lecznictwa szpitalnego – oddziały szpitalne [Migrations of patients from the Lubelski Branch of National Health Fund in terms of hospital treatment – hospital wards], Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, ed. J. Krakowiak. 2018; IXI(12), part 1.
 
40.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2018, poz.1510 ze zmianami [Act of 27 August 2004 on health care services financed from public funds, O.J. 2018, item 1510 as amended] (in Polish).
 
41.
Holly R, Szczepaniak M. Kształtowanie się rynkowej oferty prywatnych usług medycznych i ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce w latach 2005–2010 [The development of the private health insurance and medical services market Poland in the years 2005–2010]. Polityka Zdrowotna, Journal of Health Policy, Insurance and Management. Zarządzanie zmianą społeczną w ochronie zdrowia w Polsce – cz. II, marzec 2012 (in Polish).
 
42.
Goodman DC, Mick SS, Bott D, Stukel T, Chang C-H, Marth N, Poage J, Carretta HJ. Primary care service areas: A new tool for the evaluation of primary care services. Health Serv Res. 2003; 38(1): 287–309.
 
43.
Sobiech J. Warunki wyboru ekonomiczno-finansowych mechanizmów kierowania opieką zdrowotną [Conditions for the selection of economic and financial mechanisms for the management of health care], Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Zeszyty Naukowe – Seria II, Prace doktorskie i habilitacyjne, Z. 109, Poznań 1990 (in Polish).
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top