RESEARCH PAPER
Exposure of female farmers to dust on family farms
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Medicine, Lublin, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2000;7(1):43-50
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Studies of dust on farms conducted to date, both in Poland and abroad, concern only health risk due to dust while performing selected occupations. The present study is a subsequent attempt to determine the year-round exposure to dust at workplaces in agriculture, and covers the workplace of a private farmer which is typical of Polish agriculture: a female farmer who is running a family farm together with her husband. Studies conducted on 10 mixed production family farms showed that women actively participate in farm activities. The occupations performed by women focus around the household - mainly the care of animals; whereas their field work consists primarily of manual jobs associated with crop cultivation, as well as auxiliary activities during harvest. Although the level of exposure to dust determined for female farmers remains statistically within the range of allowable conditions, this factor should be considered as an important health risk due to its high concentrations and pathogenic components.
 
REFERENCES (14)
1.
Dutkiewicz J., Mołocznik A.: Pyły organiczne pochodzenia roslinnego i zwierzecego. Podstawy i Metody Oceny Srodowiska Pracy. Miedzyresortowa Homisja do spraw Najwyzszych Dopuszczalnych Stezen i Natezen Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Srodowisku Pracy, Warszawa 1998, 18, 151-185.
 
2.
Dutkiewicz J: Bacteria and fungi in organic dust as potential health hazard. Ann Agric Environ Med 1997, 4, 11-16.
 
3.
Jakubowski R.: Próba poszukiwania zwiazku miedzy stanem zdrowia rolnika a warunkami jego pracy. In: Materiały II Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ogólnej i Srodowiskowej, 17- 19 wrzesnia 1992 r., Lublin 1993.
 
4.
Kaczor - Panków G.: Aktywnoss społeczno-zawodowa kobiet i ich rola w społecznosciach wiejskich. Wies i Rolnictwo 1996, 4 (93), 12-21.
 
5.
Lagrave R-M.: Wieloaktywnoss zon rolników francuskich. Nowe znaczenie starego zjawiska. Wies i Rolnictwo 1996, 4 (93), 79-89.
 
6.
Mołocznik A., Zagórski J.: Exposure to dust among agricultural workers. Ann Agric Environ Med 1998, 5, 127-130.
 
7.
Mołocznik A.: Składniki pyłu rolniczego jako potencjalne czynniki patogenne. In: Zagórski J (Ed): Choroby Zawodowe i Parazawodowe w Rolnictwie. Insitute of Agricultural Medicine, Lublin 2000.
 
8.
Ostrowski L.: Gospodarstwa prowadzone przez kobiety. Wies i Rolnictwo 1998, 95, 119-132.
 
9.
Ostrowski L: Warunki zycia i pracy w opiniach kobiet. In: Sawicka J. (Ed): Kobieta Wiejska w Polsce. Rodzina, Praca, Gospodarstwo. Warszawa 1995.
 
10.
Powszechny Spis Rolny 1996. Systematyka i Charakterystyka Gospodarstw Rolnych. Ludnoss Zwiazana z Rolnictwem. Główny Urzad Statystyczny, Warszawa 1998.
 
11.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynników dla zdrowia w srodowisku pracy. Dz.U. 1998, nr 79, poz. 513. Warszawa 1998.
 
12.
Sawicka J.: Przemiany w Sytuacji Ekonomicznej Gospodarstw Rolnych Kierowanych przez Kobiety. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Warszawa 1993.
 
13.
Tryfan B.: Hobiety wiejskie a aktywnoss zawodowa, bezrobocie i przedsiebiorczoss. Wies i Rolnictwo, 1995, 4, 62-72.
 
14.
Zagórski J., Jastrzebska J.: Honcepcja systemu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracujacymi w rolnictwie indywidualnym. Medycyna Ogólna, 3 (32), 1997, 1-9.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top