REVIEW PAPER
 
Akty prawne: 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.266. 2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1226. 3. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku , Dz. U. 2017, poz. 1398. 4. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 229. 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1228. 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, Dz. U. z 2011 r., nr 124, poz. 701. 7. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 326 ,z 26.10. 2012 P. 0001 – 0390. 8. Dyrektywa z 17 maja 2006 r. nr 2006/42/WE w sprawie maszyn zmieniająca dyrektywę 19/95/WE, Dz. U. L 157 z 9.6.2006, str. 24. 9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/127/WE z dnia 21 października 2009 r. Dz. U. L. 310 z 25.11.2009, s. 29. 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. Dz. U. L 188 z 18.7.2009, s. 14. Orzeczenia sądów: II UKN 176/00 - wyrok SN - Izba Pracy z dnia 12-01-2001. II UK 361/03 - wyrok SN - Izba Pracy z dnia 13-05-2004.
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction and objective:
Accidents exert a negative effect on the quality and standard of living of rural inhabitants, especially when they make it impossible to continue work on a farm, or this work may be performed only to a limited extent. The creation of effective legal mechanisms which would guarantee the safety of operation of machinery is a crucial issue, it is of a preventive character and considerably limits the number of accidents. Approximately 16.1 million people live in the rural areas and around 2.3 million work in the agricultural sector, which represents 14.5% of all labour in Poland in 2019.

Objective:
The aim of the study was to evaluate the legal regulations resulting from the directives of technical harmonization in the European Union for improvement of safety of work with the use of agricultural machinery in Poland.

Materials and method:
The method was critical analysis of legal acts in effect, court rulings, and statistical data concerning accidentsoin farms, made available by the Agricultural Social Insurance Fund (KRUS).

Brief description of the state of knowledge:
As a result of Poland’s membership of the European Union, rural areas were covered by globalization processes and single market rules, within which there function legal mechanisms of safety and quality of products.

Conclusions:
Analysis of the 16 years of Poland’s membership of the EU, resulted in positive results being observed in the use of the directives of technical harmonization, especially in reducing the number of accidents involving agricultural machinery. However, this improvement may result from using newly-purchased, modern and safer agricultural machinery covered by the conformity assessment, and preventive actions carried out by the Agricultural Social Insurance Fund. An impact of other factors, not analysed in the study, cannot be ruled out.

 
REFERENCES (31)
1.
GUS. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020. GUS, Warszawa 2020.
 
2.
ILO. Safety and health in agriculture. ILO code of practice. International Labour Office - Geneva: ILO, 2011, ISBN 978-92-2-124970-2.
 
3.
KRUS. Prewencja, Statystyki:Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2020 roku. Warszawa 2021 [https://www.krus.gov.pl/filead...], dostęp: 7.06.2021 r.
 
4.
KRUS - Centrala. Kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego – Informacje podstawowe. Warszawa 2021.
 
5.
KRUS - Centrala. Kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego - Informacje podstawowe. Warszawa 2016.
 
6.
KRUS. Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia. NR 44/2012 str. 38.
 
7.
KRUS. Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia. NR 34/2009 str. 49.
 
8.
KRUS. Broszura statystyczna pt. „Komunikat o wypadkach i chorobach zawodowych rolników w 2018 r” [https://www.krus.gov.pl/filead...], dostęp: 7.06.2021 r.
 
9.
KRUS. Broszura statystyczna pt. „Komunikat o wypadkach i chorobach zawodowych rolników w 2019 r” [https://www.krus.gov.pl/filead...], dostęp: 7.06.2021 r.
 
10.
Merisalu E., Leppala J., Jakob M., Rautiainen R.H., Variation in Eurostat and national statistics of accidents in agriculture, Agronomy Research 17(5), 1969–1983, 2019, https://doi.org/10.15159/AR.19....
 
11.
Health and Saftey Executive. Health and safety in the Agriculture. forestry and fishing sector in Great Britain, HSE 2020 [www.hse.gov.uk/statistics], dostęp: 04.09.2020 r.
 
12.
Kuta Ł. Wpływ inwestycji w gospodarstwach rolnych na poprawę bezpieczeństwa rolników. Inż Rol. 2013; 3(145) T.1.
 
13.
Klembalska K. Badania bezpieczeństwa elektrycznych maszyn i urządzeń rolniczych, leśnych i ogrodniczych. Zeszyty Problemowe – Maszyny elektryczne 2005; 72.
 
14.
Żywicka A. Egzemplifikacje prawne wpływu harmonizacji technicznej na rozwój sektora przedsiębiorczości w Unii Europejskiej, [w:] Wpływ prawa Unii Europejskiej na gospodarkę i samorząd terytorialny państw członkowskich, (red.) M. Ganczar, J. Król, M. Szewczak, Łódź 2016.
 
15.
UE., Blue guide 2016 - przewodnik po wymogach CE dla produktów w UE, Dz. Urz. UE 2016/C 272/01. z dn. 26 lipca 2016 r. [www.europa.eu.int/comm/enterprise/ newapproach/newapproach.htm], dostęp: 1.03.2018 r.
 
16.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Polski system oceny zgodności i kontrola wyrobów podlegających dyrektywom nowego podejścia – Przewodnik, Warszawa 2005.
 
17.
Kiczka K. Administracyjne akty kwalifikujące w działalności gospodarczej, Wrocław 2006.
 
18.
Kieres L, Borkowski A, Kiczka K, Kocowski T, Guziński M, Szydło M. Instrumenty administracyjnoprawne w systemie oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami, [w:] Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, B. Popowska, K. Kokocińska (red.), Poznań 2009.
 
19.
Cieśliński A, Zymonik K. Wspólnotowe prawo gospodarcze. t. II, (red.) A. Cieśliński, Warszawa 2007.
 
20.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ogólne bezpieczeństwo produktów. [www.uokik.gov.pl/ogolne_bezpieczenstwo_produktow.php], dostęp: 1.04.2018 r.
 
21.
KRUS. Prewencja.znak bezpieczeństwa KRUS:https://www.krus.gov.pl/zadani...], dostęp: 1.04.2020 r.
 
22.
KRUS. Tekst informacyjny pt.: „XVI Ogolnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne [www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xvi-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne], dostęp: 1.04.2020 r.
 
23.
KRUS. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2004. Warszawa 2005.
 
24.
KRUS. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2006. Warszawa 2007.
 
25.
KRUS. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2007. Warszawa 2008.
 
26.
KRUS. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2008. Warszawa 2008.
 
27.
KRUS. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2009. Warszawa 2010.
 
28.
KRUS. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2010. Warszawa 2011.
 
29.
KRUS. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2013. Warszawa 2014.
 
30.
KRUS. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2014. Warszawa 2015.
 
31.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Gospodarstwie Rolnym”. Warszawa 2009.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top